O projekcie

Celem głównym Projektu „Nowe umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłość” jest wzrost liczby osób dorosłych w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które uzyskały formalnie potwierdzone kwalifikacje i nabyły formalnie potwierdzone kompetencje w zakresie języków obcych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach językowych w okresie 01.07.2016 – 31.08.2018 roku.

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji Projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C).

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt skierowany jest do 240 osób (144 kobiet i 96 mężczyzn), w tym 70 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 40 osób niepełnosprawnych 1 , które spełniać będą następujące warunki:
 • posiadają niskie kwalifikacje: wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie 3 ,
 • są w wieku 25 lat i więcej
 • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego,
 • są osobami aktywnymi zawodowo: osobami pracującymi 4 lub osobami bezrobotnymi 5 ,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu j. obcych

PROGRAM WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu,składające się z następujących form:

Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 – 60 godzin lekcyjnych na grupę – 30 grup szkoleniowych,
 

Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 – 60 godzin lekcyjnych na grupę – 30 grup szkoleniowych,

 

Uczestnicy Projektu uczestniczą w całym cyklu szkoleniowym (szkolenie na poziomie A1 i A2 lub B1 i B2 lub C1 i C2) oraz przystępują do zewnętrznych egzaminów certyfikujących VCC po zakończeniu

szkolenia na danym poziomie.

 

Uczestnicy Projektu w zależności od posiadanych kompetencji językowych muszą osiągnąć pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, tj.

Poziom A – 100 Uczestników Projektu, w tym 20 osób niepełnosprawnych

 • A1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
 • A2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

Poziom B – 100 Uczestników Projektu, w tym 20 osób niepełnosprawnych.

 • B1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.
 • B2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C – 40 Uczestników Projektu, w tym 8 osób niepełnosprawnych.

 • C1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych,
 • edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.
 • C2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Egzaminy certyfikujące VCC zostaną przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny, co zapewni bezstronność procesu certyfikacji.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura Projektu) poprawnie wypełnionych dokumentów:

 • Formularza zgłoszeniowego
 • Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
 • Orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych,

Formularz oraz Oświadczenie muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Dokumenty dostępne są na podstronie www, w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 678 315,60 zł

WKŁAD Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 576 568,26 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat szkoleń?

Interesuje Cię praca w charakterze trenera lub wykładowcy? Szukasz sali szkoleniowych? Zapisz się i bądź na bieżąco.