Komunikacja i współpraca w zespole - zgrany zespół najlepszą wizytówką przedsiębiorstwa (wpływ komunikacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa)

SZCZEGÓŁY USŁUGI:

 • Dostępność: Usługa zamknięta
 • Okres realizacji: od 23.02.2021 do 05.03.2021
 • Liczba godzin usługi: 84

Ramowy program usługi

 1. Czym jest zespół i dlaczego warto tworzyć zespoły?
 2. Czynniki wpływające na skuteczność działania zespołu.
 3. Fazy rozwoju zespołu.
 4. Role w zespole.
 5. Cechy efektywnego zespołu.
 6. Integracja zespołu – budowanie relacji i zaufania w zespole
 7. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w budowaniu zespołu.
 8. Efektywny zespół – co jest ważne dla współpracy i organizacji pracy w zespole.
 9. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej i ich przezwyciężanie.
 10. Rozwijanie własnych kompetencji i ich wpływ na rozwój zespołu.
 11. Efektywna współpraca w zespole.
 12. Indywidualność w zespole, a potrzeby realizacji zadań zespołowych.
 13. Zasady współpracy – cel indywidualny i cel zespołowy – poszukiwanie rozwiązań.
 14. Jakie są teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej i zespołowej?
 15. Identyfikacja barier występujących w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji.
 16. Znaczenie komunikacji w zespole.
 17. Zasady komunikacji w zespole – komunikacja pionowa i pozioma – komunikowania się w zespole na różnych poziomach.
 18. Sieci komunikacyjne wspierające procesy integracyjne w zespołach.
 19. Bariery i zakłócenia w komunikacji w zespołach.
 20. Wpływ zmiany własnego nastawienia i postawy na poprawną komunikację w zespole.
 21. Konflikty w zespołach.
 22. Rozpoznawanie i reakcja na sytuacje konfliktowe.
 23. Przezwyciężanie konfliktów w zespole.
 24. Koło konfliktu – jak sprawić, aby konflikt był konstruktywny.
 25. Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy.
 26. Wypracowanie zasad dobrej współpracy - warsztaty.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy zespołu oraz komunikacji w zespole. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi. Ponadto nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie. Uczestnicy poznają strategie komunikacyjne, zdiagnozują silne i słabe strony w kontekście sposobów komunikowania się, wypracują bank dobrych praktyk oraz poznają swoje mocne i słabe strony jako zespołu.

Efekty uczenia się

 • poznanie cech efektywnego zespołu i czynników wzmacniających dobrą współpracę i  komunikację;
 • poznanie powiązań między dobrą komunikacją a dobrą organizacją pracy i efektywnością;
 • wypracowanie wizji zespołu, priorytetów i wartości;
 • poznanie mechanizmów grupowych występujących w zespole;
 • nabycie umiejętności skutecznej komunikacji w zespole;
 • poznanie podstaw korzystania z różnorodności zespołu i zasad komunikacji z różnymi typami osobowości;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania typów zachowań ludzi i dostosowywania się do ich stylu komunikacji;
 • poznanie sposobów radzenia sobie z w trudnych lub konfliktowych sytuacjach;
 • nabycie umiejętności asertywnego komunikowania swoich potrzeb i wyrażania emocji;
 • udoskonalenie umiejętności w zakresie konstruktywnej komunikacji;
 • poznanie zasad budowania zaufania i dobrej atmosfery w zespole;
 • nabycie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji ze współpracownikami oraz rozwijania elastycznej i otwartej komunikacji, sprzyjającą współdziałaniu;
 • nabycie umiejętności identyfikowania i eliminowania barier występujących w 
  komunikacji w zespole;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów grupowych;
 • poznanie wpływu komunikacji na funkcjonowanie firmy.